Taisyklės

SVEITAINĖS SKOLOMETRAS.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

 

 1. Bendrosios nuostatos

 

 1. 1. Šiomis taisyklės yra paaiškinamas svetainės www.skolometras.lt veikimo principas, nustatoma naudojimo tvarka bei apibrėžiamos svetainės naudotojų teisės, pareigos, atsakomybės ir kita.
 2. 2. Svetainės naudotojais yra laikomi vartotojai bei finansiniai partneriai.
 3. 3. Vartotojais yra laikomi fiziniai asmenys, užpildę svetainėje esančią paraišką ar kitu būdu besinaudojantys svetaine.
 4. 4. Finansiniais partneriais yra laikomi fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys finansinių paslaugų teikimu ir besinaudojantys svetaine.
 5. 5. Svetainė www.skolometras.lt yra internetinė sistema, toliau vadinama paslaugų tiekėju, kurios pagalba vartotojai gali pasiskolinti, o finansiniai partneriai suteikti finansavimą.  Paslaugų tiekėjo veikla, kuria vartotojams yra teikiamos nurodytos paslaugos, apima tik techninių priemonių vartotojų paskelbtos informacijos svetainėje peržiūros sudarymą. Paslaugų tiekėjas sukuria galimybę vartotojams, užpildant paraišką, paskelbti kokių finansinių paslaugų jie ieško, o finansiniams partneriams peržiūrėti. Teikdamas šiose taisyklėse nurodytas paslaugas, paslaugų tiekėjas nėra vartotojų ar trečiųjų asmenų atstovas, suinteresuotoji šalis ar agentas. Taip pat paslaugų tiekėjas nesiekia pats sudaryti kredito sutarties su vartotoju ar finansiniu partneriu. Paslaugų tiekėjas atlieka tam tikro, nepriklausomo tarpininko funkcijas, sukurdamas galimybę naudojantis internetine sistema, techninių priemonių pagalba pateikti ir gauti reikiamą informaciją. Atlikdamas nurodytas funkcijas paslaugų tiekėjas neturi jokios įtakos vartotojo ir finansinio partnerio sudaromiems sandoriams, nėra šių sandorių šalimi.
 6. 6. Vartotojai, naudodamiesi svetaine www.skolometras.lt, patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis, su jomis sutinka bei įsipareigoja jų laikytis. Jeigu vartotojai nesutinka su nors viena iš taisyklių sąlyga – svetaine naudotis nebegali.
 7. 7. Svetainę www.skolometras.lt tvarko ir administruoja VšĮ „Skolometras“, įm. k. 303496476.

 

 1. PASLAUGŲ TIEKĖJO SVETAINĖS WWW.SKOLOMETRAS.LT NAUDOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS
  1. 1. Vartotojai svetaine gali pradėti naudotis tik užpildę paraiškos formą.
  2. 2. Pildydamas paraiškos formą vartotojas turi pateikti teisingus savo kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Vartotojas turi pateikti teisingą informacija apie savo turimas skolas, įsipareigojimus ir finansinę padėtį, kuriais remiantis bus svarstomos finansavimo galimybės.
  3. 3. Svetainė www.skolometras.lt  neatsako tais atvejais, jei vartotojai pateikia klaidingą informaciją arba ją nutyli.
  4. 4. Vartotojas įsipareigoja, kad jo užpildytoje paraiškoje pateikiama informacija, įskaitant ir failus, kompiuterių programas, elektroninius laiškus ir kitą informaciją nėra klaidinanti, neteisinga, melaginga ar galinti suklaidinti, nepažeidžia jokių teisės aktų ar trečiųjų asmenų interesų bei neprieštarauja gerai moralei ir viešajai tvarkai. Vartotojas užtikrina, kad pateikiamoje informacijoje nėra virusų ar kitų kompiuterinių failų bei programų, kurios galėtų sutrikdyti svetainės veiklą, paslaugų teikimą bei galėtų pakenkti svetainės naudotojų interesams. Vartotojas įsipareigoja nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su svetaine tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų siūlomos prekės ir/ar paslaugos ir/arba nuorodos į jas.
  5. 5. Vartotojams draudžiama naudotis svetaine neteisėtais tikslais. Draudžiama rinkti, kaupti, išsaugoti ar kitaip pasinaudoti duomenimis. Draudžiama publikuoti, siųsti ar kitaip naudoti duomenis, kuriais būtų pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės. Draudžiama naudotis siekiant sudaryti sandorius ar kitaip sukčiauti. Pastebėjus ar esant įtarimams, kad vartotojas pažeidė nurodytas taisykles, paslaugų tiekėjas vienašališkai užblokuoja vartotojo paskyrą jį apie tai informuodama elektroniniu laišku, paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Sumokėti už asmens tapatybės nustatymą pinigai yra negrąžinami.
  6. 6. Vartotojas įsipareigoja saugoti jam sukurtos asmeninės paskyros prisijungimo duomenis, slaptažodį ir visiškai atsakyti už kitų asmenų, prisijungusių prie jo paskyros, veiksmus. Jeigu prisijungimo duomenys buvo prarasti, vartotojas apie tai nedelsiant turi pranešti paslaugų tiekėjui nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.
  7. 7. Vartotojas privalo visada informuoti paslaugų tiekėją apie pasikeičiančią savo kontaktinę informaciją, tai pranešdamas svetainėje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.
  8. 8. Vartotojas, naudodamasis svetaine, tvirtina, kad jis yra pilnametis, veiksnus asmuo, patvirtina šių taisyklių laikymąsi, žino, kad už asmens tapatybės patvirtinimą jam reikia susimokėti nustatytą mokestį, supranta, kad paslaugų tiekėjas ir jo finansiniai partneriai tvarkys jos asmens duomenis taip, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei šios taisyklės, tačiau netikrins pateiktų paraiškoje duomenų tikrumo, žino, kad naudojantis svetaine susikuria teisiniai santykiai, kuriuos nustato šios taisyklės. Vartotojas taip pat žino, jog neidentifikavus paraiškos, jo pateikti kontaktiniai duomenys vis tiek gali būti perduoti finansiniams partneriams.
  9. 9. Vartotojas, naudodamasis svetaine supranta, kad paslaugų tiekėjas negarantuoja norimų finansinių paslaugų suteikimo. Bet sutinka, kad jo užpildyta paraiška būtų skelbiama potencialiems finansinių paslaugų tiekėjams, kartu nurodant ir jo asmens bei kontaktinius duomenis. Vartotojas visada turi teisę atšaukti apie tai informuodamas paslaugų tiekėją.
  10. 10. Vartotojas sutinka, kad jam būtų siunčiami komerciniai svetainės ir jos partnerių pasiūlymai bei įvairūs naujienlaiškiai. Vartotojas visada turi galimybę atsisakyti gauti išvardytus pasiūlymus apie tai informuodamas svetainės administratorių nurodytais kontaktais arba (naujienlaiškyje) paspausdamas naujienlaiškio atsisakymo formą.
  11. 11. Visa, kas yra nurodyta šiose taisyklėse, nesuteikia teisės vartotojui veikti paslaugų tiekėjo vardu ir sąskaita. Derėdamasis, tardamasis  ir sudarydamas konkrečių finansinių paslaugų teikimo sutartis vartotojas veikia asmeniškai: savo vardu, sąskaita ir interesais.
  12. 12. Finansiniai partneriai, norėdami naudotis svetaine turi asmeniškai susisiekti su paslaugų tiekėju. Užpildžius reikiamus dokumentus finansiniam partneriui yra sukuriama individuali paskyra, kuria naudodamasis gali peržiūrėti vartotojų teikiamas paraiškas.
  13. 13. Prisijungęs finansinis partneris pagal iš anksto suvestus savo kriterijus gali peržiūrėti tinkamas vartotojų paraiškas. Finansinis partneris gauna visą informaciją, kuri yra skelbiama vartotojo paraiškoje įskaitant asmeninius ir kontaktinius duomenis. Paslaugų tiekėjas nėra atsakingas už vartotojo skelbiamą informaciją paraiškoje, jos teisingumą, tikrumą ar išsamumą ir nėra atsakingas už finansinio partnerio patiriamus galimus nuostolius dėl informacijos neatitikimo. Taip pat paslaugų tiekėjas negarantuoja, kad vartotojas sudarys finansinių paslaugų teikimo sutartį su finansiniu partneriu.
  14. 14. Paslaugų tiekėjas jokiu būdu nedalyvauja dėl finansinių paslaugų teikimo susijusiuose santykiuose tarp vartotojo ir finansinio partnerio. Suradęs jį dominančią vartotojo paraišką dėl kredito, paskolos ar kitos finansinės paslaugos gavimo, finansinis partneris su konkrečiu vartotoju susiekia pats bei dėl konkrečios finansinės paslaugos suteikimo sąlygų tariasi su vartotoju asmeniškai, be paslaugų tiekėjo įsikišimo.
  15. 15. Visa, kas yra nurodyta šiose taisyklėse, nesuteikia teisės veikti paslaugų tiekėjo vardu ir sąskaita, t.y. derėdamasis ir sudarydamas konkrečių finansinių paslaugų teikimo sandorius vartotojas veikia tik savo vardu, sąskaita ir interesais.

 

Naujienos